LIS LINIA: 663 690 690 e­mail: [email protected]

Regulamin

 

 

Regulamin pozyskiwania dowodów elektronicznych z dysków twardych

 

 1. Laboratorium Informatyki Śledczej zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych.
 2. Laboratorium Informatyki Śledczej nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne, które mogą ujawnić się podczas wykonywania analizy, brak spójności danych zapisanych na dostarczonych nośnikach oraz za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych czynności.
 3. Laboratorium Informatyki Śledczej oświadcza, iż czynności zmierzające do odzyskania danych wykonuje ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, jednakże nie daje gwarancji odzyskania wszystkich informacji znajdujących się na nośniku przed ich utratą.
 4. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem (dysponentem) przekazanego nośnika informacji oraz wszelkie zawarte na nim dane i informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Laboratorium Informatyki Śledczej nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz informacji zapisanych na dostarczonym nośniku.
 5. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych na powierzonym nośniku danych w celu ich odzyskania.
 6. Laboratorium Informatyki Śledczej zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zlecającego bez jego uprzedniej zgody.
 7. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odzyskiwania danych oraz wykorzystanych narzędzi i technologii stanowią tajemnicę Laboratorium Informatyki Śledczej.
 8. Zlecający wyraża zgodę na otwarcie nośnika w celu wykonania analizy i podjęcia próby odzyskania danych. Otwarcie nośnika może wiązać się z utratą roszczeń gwarancyjnych.
 9. Odzyskane dane są przechowywane i zabezpieczone przez Laboratorium Informatyki Śledczej do momentu ich odbioru przez Zlecającego. Odzyskane dane przechowywane w kopii zapasowej są definitywnie niszczone, a nośniki pozostawione w Laboratorium Informatyki Śledczej są utylizowane w ciągu 72 godzin od momentu odebrania odzyskanych danych przez Zlecającego.
 10. Jeżeli po wykonaniu usługi Zlecający zażąda zwrotu dostarczonego w celu odzyskania danych nośnika, który był otwierany w laboratorium Laboratorium Informatyki Śledczej oraz wymieniony został w nim jakikolwiek element, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów laboratoryjnych w wysokości 500 zł. Dyspozycja zwrotu powinna być złożona za pośrednictwem panelu klienta najpóźniej dwa dni robocze przed dniem odbioru danych.
 11. W przypadku nieodebrania nośnika przez Zlecającego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Laboratorium Informatyki Śledczej braku możliwości przywrócenia dostępu do danych bądź złożenia przez Zlecającego rezygnacji, zostanie poddany on utylizacji.
 12. W określonych sytuacjach, w szczególności w przypadku uszkodzeń wymagających specjalistycznych warunków pracy, nośniki mogą być przesyłane pomiędzy oddziałami Laboratorium Informatyki Śledczej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Laboratorium Informatyki Śledczej nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez firmę kurierską.
 13. Laboratorium Informatyki Śledczej oświadcza, iż nie będzie uczestnikiem żadnych sporów pomiędzy zlecającym a osobami trzecimi, związanych w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.
 14. Zlecający wyraża zgodę na publikowanie przez Laboratorium Informatyki Śledczej listy referencyjnej, zawierającej spis klientów, w tym nazwy Zlecającego.
 15. Zlecający oświadcza, iż wyraża zgodę na zawarte w niniejszym zleceniu warunki współpracy.
 16. Usługa odzyskiwania danych realizowana jest w dwóch etapach:
  • Etap I – analiza uszkodzenia, wskazanie możliwości odzyskania danych oraz kosztów usługi.
  • Etap II – właściwy proces odzyskiwania danych.
 17. Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz aktualny cennik firmy Laboratorium Informatyki Śledczej oraz wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT bez jego podpisu. Płatność za usługę należy uregulować najpóźniej w dniu odbioru lub przed wysłaniem danych.
 18. Płatność za analizę uzależniona jest od jej trybu.
 19. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie procesu odzyskiwania danych, tj. po zaakceptowaniu kosztów realizacji usługi, zlecający zostanie obciążony kosztami wykonania ekspertyzy. W przypadku rezygnacji z realizacji usługi, w sytuacji gdy wskazany w analizie koszt równy jest najniższej cenie dla danego typu uszkodzenia wynikającej z cennika Laboratorium Informatyki Śledczej. Zlecający zobowiązany jest do opłaty za analizę w wysokości 150 zł netto +23%VAT.
 20. W przypadku rezygnacji z realizacji usługi nośnik można odebrać nie wcześniej niż w drugim dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania Laboratorium Informatyki Śledczej informacji o rezygnacji. Rezygnacja z realizacji usługi może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem panelu klienta lub poczty elektronicznej. Rezygnacje telefoniczne nie będą uwzględniane.
 21. Do wszystkich cen doliczyć należy 23% VAT
 22. Koszty przesyłki nośników obciążają Zlecającego.
 23. Odzyskane dane zostaną nagrane na wybrany nośnik.

 

Regulamin odzyskiwania danych z innych nośników

 

 1. Laboratorium Informatyki Śledczej zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych.
 2. Laboratorium Informatyki Śledczej nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne, które mogą ujawnić się podczas wykonywania analizy, brak spójności danych zapisanych na dostarczonych nośnikach oraz za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych czynności.
 3. Laboratorium Informatyki Śledczej oświadcza, iż czynności zmierzające do odzyskania danych wykonuje ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, jednakże nie daje gwarancji odzyskania wszystkich informacji znajdujących się na nośniku przed ich utratą.
 4. Laboratorium Informatyki Śledczej informuje, iż w niektórych sytuacjach, w szczególności w przypadku uszkodzeń fizycznych nośników, odzyskanie danych wymaga podjęcia czynności, przede wszystkim otwarcia nośnika i odseparowania kości pamięci, które mogą skutkować utratą gwarancji na nośnik oraz jego późniejszą niezdatnością do użytku.
 5. Zlecający oświadcza, iż jest właścicielem (dysponentem) przekazanego nośnika informacji oraz wszelkie zawarte na nim dane i informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Laboratorium Informatyki Śledczej nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania oraz informacji zapisanych na dostarczonym nośniku.
 6. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych na powierzonym nośniku danych w celu ich odzyskania.
 7. Laboratorium Informatyki Śledczej zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zlecającego bez jego uprzedniej zgody.
 8. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odzyskiwania danych oraz wykorzystanych narzędzi i technologii stanowią tajemnicę Laboratorium Informatyki Śledczej.
 9. Odzyskane dane są przechowywane i zabezpieczone przez Laboratorium Informatyki Śledczej do momentu ich odbioru przez Zlecającego. Odzyskane dane przechowywane w kopii zapasowej są definitywnie niszczone, a nośniki, w których przypadku doszło do pozytywnego zakończenia procesu odzyskiwania danych i charakteryzują się niezdatnością do dalszego użytkowania. są utylizowane w ciągu 72 godzin od momentu odebrania odzyskanych danych przez Zlecającego. W przypadku, uszkodzeń skutkujących brakiem możliwości odzyskania danych nośnik zwracany jest zlecającemu.
 10. Nośniki mogą być przesyłane pomiędzy oddziałami i punktami partnerskimi Laboratorium Informatyki Śledczej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Laboratorium Informatyki Śledczej nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez firmę kurierską.
 11. Laboratorium Informatyki Śledczej oświadcza, iż nie będzie uczestnikiem żadnych sporów pomiędzy zlecającym a osobami trzecimi, związanych w jakikolwiek sposób z wynikami wykonanej analizy oraz odzyskaniem danych.
 12. Zlecający wyraża zgodę na publikowanie przez Laboratorium Informatyki Śledczej listy referencyjnej, zawierającej spis klientów, w tym nazwy Zlecającego.
 13. Zlecający oświadcza, iż wyraża zgodę na zawarte w niniejszym zleceniu warunki współpracy.
 14. Usługa odzyskiwania danych realizowana jest w dwóch etapach:
  • Etap I – analiza uszkodzenia, wskazanie możliwości odzyskania danych.
  • Etap II – właściwy proces odzyskiwania danych.
 15. Zlecający oświadcza, iż zna procedurę odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz aktualny cennik firmy Laboratorium Informatyki Śledczej oraz wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT bez jego podpisu. Płatność za usługę należy uregulować najpóźniej w dniu odbioru (tylko w siedzibie głównej firmy) lub przed wysłaniem danych (przelewem na konto).
 16. Klient na podstawie cennika wybiera jeden z dostępnych wariantów, który stanowić będzie podstawę rozliczenia w przypadku, gdy odzyskanie danych będzie możliwe. Właściwy wariant odpowiada pojemności przekazywanego nośnika.
  • uszkodzenie pamięci o pojemności do 2 GB – koszt usługi: 315 PLN
  • uszkodzenie pamięci o pojemności do 4 GB – koszt usługi: 420 PLN
  • uszkodzenie pamięci o pojemności do 8 GB – koszt usługi: 525 PLN
  • uszkodzenie pamięci o pojemności do 16 GB – koszt usługi: 630 PLN
  • uszkodzenie pamięci o pojemności do 32 GB – koszt usługi: 840 PLN
  • uszkodzenie pamięci o pojemności powyżej 32 GB – koszt usługi: 1250 PLN
 17. Do wszystkich cen doliczyć należy 23% VAT.
 18. Rezygnacja z realizacji usługi z uwagi na wcześniejszą znajomość jej ceny zobowiązuje Zlecającego do zapłaty na rzecz Laboratorium Informatyki Śledczej kwoty w wysokości 150 zł netto +23%VAT, która stanowić będzie ekwiwalent za obsługę klienta oraz koszty transportu.
 19. W przypadku rezygnacji z realizacji usługi nośnik zostaje odesłany na adres wskazany przez klienta lub na życzenie klienta może mu on zostać wydany w siedzibie firmy. Rezygnacja z realizacji usługi może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem panelu klienta lub poczty elektronicznej. Rezygnacje telefoniczne oraz osobiste w punktach przyjęć nie będą uwzględniane.
 20. Koszty przesyłki nośników obciążają Zlecającego.
 21. Zlecający ma możliwość odbioru osobistego nośnika w siedzibie firmy.
 22. Odzyskane dane zostają standardowo zapisywane na płytę DVD. Na życzenie zlecającego, dane mogą zostać skopiowane na dostarczony przez niego nośnik, bądź na jego prośbę nośnik zakupiony przez Laboratorium Informatyki Śledczej.